books bg small

Ceny za služby

Základním předpisem regulujícím naše ceny za služby je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (dále jen advokátní tarif). Podle advokátního tarifu může být odměna advokáta určena jako mimosmluvní odměna, jejíž sazby jsou obsaženy v § 7 advokátního tarifu, nebo může dojít ke sjednání odměny smluvní.

Mimosmluvní odměna se vypočítá jako násobek odměny za jeden právní úkon podle advokátního tarifu a počtu právních úkonů poskytnutých ve věci. (právním úkonem se rozumí např.: převzetí věci, sepsání návrhu, sepsání opravného prostředku, zastupování u soudu, sepsání listiny, porada s klientem, atd.)

V případě sjednání smluvní odměny posuzujeme u konkrétní věci následující:

  • potřebu speciálních znalostí ve věci
  • obtížnost skutkové i právní problematiky ve věci
  • vyčíslitelnou hodnotu věci, které se právní služba týká
  • časovou náročnost zpracování věci
  • dobu trvání vztahu mezi konkrétním klientem a advokátem

Smluvní odměna může mít několik podob a záleží na konkrétním případě a domluvě s klientem, které podoba bude sjednána.

Možností jsou tedy:

paušální částka za kompletní právní službu – je dohodnuta jednorázová částka, která bude klientem uhrazena po dokončení právní služby jako celku. Většinou se využívá u věcí, které je potřeba zpracovat komplexně.

paušální měsíční částka – je dohodnuta měsíční částka mezi advokátem a stálým klientem využívajícím služeb advokáta častěji. Stanoví se předpokládaným počtem hodin potřebných každý měsíc pro klienta a vynásobením hodinovou sazbou. Tuto možnost využívají především obchodní společnosti při nutnosti častějších konzultací s advokátem. Výhodou je, že advokát se snaží vyhovět požadavkům klienta v co nejkratší možné době a navíc v případě většího rozsahu hodin než byly předpokládány může klient ušetřit

hodinová sazba – celková odměna advokáta je stanovena ve výši dohodnuté hodinové odměny za právní služby vynásobené počtem hodin strávených v dané věci. Jedná se o jednoduše stanovenou, prokazatelnou a srozumitelnou formu odměny advokáta

podíl na hodnotě věci – jedná se o jakousi variantu hodinové sazby, kdy je stanovena celková hodnota věci a určena odměna za jeden právní úkon ve věci a celková odměna se následně vypočte jako násobek odměny za právní úkon a celkový počet poskytnutých právních úkonů

odměna v občanském soudním řízení – tento druh odměny je stanoven vyhláškou č. 484/2000 Sb., která stanovuje paušální sazbu výše odměny advokáta za zastupování účastníka řízení. Při občanském sodním řízení si náklady za zastupování nese každá strana samostatně, ale v rámci náhrady nákladů hradí strana neúspěšná ve sporu náklady straně úspěšné

Vedle těchto možností smluvní i mimosmluvní odměny má v každém případě advokát právo na náhradu výdajů účelně vynaložených v dané věci, tzn. soudní poplatky, cestovní výdaje, odměna za znalecké posudky, fotokopie, atd.